لیست قیمت سوپرپایپ

20 اسفند 1394
(3 رای‌ها)
Author :  
#کالاشرحسایزواحدقیمت واحد(ریال)
1 لوله +2 سوپرپایپ   16 متر 30,600
2 لوله +2 سوپرپایپ   20 متر 46,200
3 لوله +2 سوپرپایپ   25 متر 67,700
4 لوله +2 سوپرپایپ   32 متر 101,500
5 لوله LT سوپر پایپ لوله های مخصوص آب سرد آبی رنگ 16 متر 23,000
6 لوله LT سوپر پایپ لوله های مخصوص آب سرد آبی رنگ 20 متر 34,700
7 لوله LT سوپر پایپ لوله های مخصوص آب سرد آبی رنگ 25 متر 48,200
8 لوله LT سوپر پایپ لوله های مخصوص آب سرد آبی رنگ 32 متر 77,500
9 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ   1/2*16 عدد 74,300
10 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ   3/4*16 عدد 82,700
11 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ   1/2*20 عدد 85,200
12 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ   3/4*20 عدد 102,600
13 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ   3/4*25 عدد 124,800
14 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ   1*25 عدد 154,900
15 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ   1*32 عدد 172,200
16 رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ   1.1/4*32 عدد 271,300
17 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ   1/2*16 عدد 88,700
18 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ   1/2*20 عدد 105,400
19 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ   3/4*20 عدد 113,600
20 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ   3/4*25 عدد 157,200
21 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ   1*25 عدد 210,700
22 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ   1*32 عدد 215,500
23 رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ   1.1/4*32 عدد 293,100
24 زانو پرسی سوپرپایپ   16*16 عدد 109,700
25 زانو پرسی سوپرپایپ   20*20 عدد 139,000
26 زانو پرسی سوپرپایپ   25*25 عدد 221,300
27 زانو پرسی سوپرپایپ   32*32 عدد 302,800
28 چپقی پرسی سوپرپایپ   1/2*16 عدد 98,000
29 چپقی پرسی سوپرپایپ   1/2*20 عدد 125,700
30 چپقی پرسی سوپرپایپ   3/4*20 عدد 157,000
31 چپقی پرسی سوپرپایپ   3/4*25 عدد 185,500
32 چپقی پرسی سوپرپایپ   1*25 عدد 236,100
33 چپقی پرسی سوپرپایپ   1*32 عدد 262,000
34 سه راه پرسی سوپرپایپ   16 عدد 166,200
35 سه راه پرسی سوپرپایپ   20 عدد 212,800
36 سه راه پرسی سوپرپایپ   25 عدد 318,900
37 سه راه پرسی سوپرپایپ   32 عدد 417,900
38 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*20*16 عدد 174,700
39 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*16*20 عدد 177,700
40 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   20*16*20 عدد 187,700
41 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*20*20 عدد 188,500
42 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*25*20 عدد 242,900
43 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   20*25*20 عدد 247,200
44 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*16*25 عدد 224,900
45 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   20*16*25 عدد 233,900
46 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   25*16*25 عدد 267,700
47 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*20*25 عدد 231,300
48 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   20*20*25 عدد 242,200
49 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   25*20*25 عدد 267,500
50 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*25*25 عدد 272,700
51 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   25*32*25 عدد 376,600
52 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   25*25*32 عدد 372,900
53 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   32*16*32 عدد 396,400
54 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   32*20*32 عدد 431,200
55 سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ   32*25*32 عدد 430,000
56 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ   25*3/4*25 عدد 234,400
57 سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ   32*3/4*32 عدد 301,900
58 بوشن پرسی سوپرپایپ   16 عدد 92,800
59 بوشن پرسی سوپرپایپ   20 عدد 112,700
60 بوشن پرسی سوپرپایپ   25 عدد 193,100
61 بوشن پرسی سوپرپایپ   32 عدد 245,500
62 تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*20 عدد 107,300
63 تبدیل پرسی سوپرپایپ   16*25 عدد 163,000
64 تبدیل پرسی سوپرپایپ   20*25 عدد 171,500
65 تبدیل پرسی سوپرپایپ   20*32 عدد 215,200
66 تبدیل پرسی سوپرپایپ   25*32 عدد 251,800
67 زانو دیواری پرسی سوپرپایپ   1/2*16 عدد 129,700
68 زانو سه راه 90 درجه پرسی سوپرپایپ   1/2*16*16 عدد 187,658
69 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ   1/2*20 عدد 137,158
70 زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ   3/4*20 عدد 177,255
71 زانو سه راه 90 درجه پرسی سوپرپایپ   1/2*20*20 عدد 199,677
72 زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ   1/2*16 عدد 123,321
73 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ   1/2*16*16 عدد 148,874
74 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ   3/4*16*16 عدد 144,935
75 زانو دیواری صفحه دار پرسی روپیچ سوپرپایپ   3/4*16 عدد 122,412
76 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپرپایپ   3/4*16*16 عدد 146,753
77 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ   1/2 عدد 147,359
78 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2*16 عدد 48,177
79 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4*16 عدد 70,498
80 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2*20 عدد 78,477
81 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4*20 عدد 71,104
82 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4*25 عدد 128,472
83 مهره ماسوره سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1*25 عدد 141,400
84 رابط توپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1*32 عدد 274,114
85 رابط روپیچ دنده ای سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1*32 عدد 299,162
86 مغزی سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 24,442
87 مغزی سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4 عدد 47,470
88 مغزی سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1 عدد 76,659
89 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 29,694
90 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4 عدد 56,156
91 مغزی رابط سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1 عدد 87,668
92 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 43,228
93 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4 عدد 58,984
94 روپیچ توپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1 عدد 91,708
95 مغزی بلند 40 م م سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 0 عدد 71,811
96 مغزی بلند 50 م م سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 0 عدد 84,638
97 مغزی بلند 60 م م سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 0 عدد 97,364
98 مغزی بلند 70 م م سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 0 عدد 112,817
99 بوشن سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای "3/4 عدد 75,548
100 بوشن سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای "1 عدد 123,523
101 زانویی سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای "1/2 عدد 171,397
102 زانویی سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای "3/4 عدد 72,821
103 چپقی سوپر پایپ اتصالات مهره ماسوره ای "1/2 عدد 61,500
104 چپقی سوپر پایپ اتصالات مهره ماسوره ای "3/4 عدد 96,700
105 تبدیل روپیچ سوپر پایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/*1/2 عدد 45,600
106 تبدیل روپیچ سوپر پایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4*1 عدد 74,700
107 تبدیل روپیچ توپیچ سوپر پایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4*1/2 عدد 42,900
108 تبدیل روپیچ توپیچ سوپر پایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4*1 عدد 79,400
109 سه راهی سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 61,408
110 سه راهی سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4 عدد 109,686
111 سه راهی سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1 عدد 170,084
112 زانو دیواری توپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 90,597
113 زانو سه راه 90 درجه توپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 105,141
114 زانو دیواری صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 126,048
115 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 112,716
116 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 1/2 عدد 111,403
117 زانو سه راه 90 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4 عدد 108,272
118 زانو سه راه 180 درجه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4 عدد 108,878
119 زانو دیواری صفحه دار روپیچ سوپرپایپ اتصالات مهره ماسوره ای 3/4 عدد 123,321
120 صفحه دیواری رادیاتور 500 میلی متری سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 49,490
121 صفحه دیواری قوس دار 250 میلی متری سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 29,997
122 صفحه دیواری تک 73 میلیمتری سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 9,595
123 صفحه دیواری دوبل 153 میلیمتری سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 18,281
124 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ اقلام جانبی 16 عدد 1,313
125 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ اقلام جانبی 20 عدد 1,414
126 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ اقلام جانبی 25 عدد 1,818
127 بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ اقلام جانبی 32 عدد 2,222
128 بست U زانو دیواری یدکی سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 2,222
129 درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 5,050
130 درپوش پلاستیکی برای تست قرمز سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 5,050
131 کلکتور 2 انشعابی سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 297,849
132 کلکتور 3 انشعابی سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 377,942
133 کلکتور 4 انشعابی سوپرپایپ اقلام جانبی 0 عدد 490,557
134 نایلون حباب دار متالایز سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 متر مربع 26,159
135 ترموستات دو خروجی سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 دستگاه 885,871
136 ترموستات دیجیتال کلیماست سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 دستگاه 1
137 جعبه کلکتور گرمایش از کفی 450 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 803,253
138 درب جعبه کلکتور گرمایش از کفی 450 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 380,164
139 جعبه کلکتور گرمایش از کفی 530 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 951,723
140 درب جعبه کلکتور گرمایش از کفی 530 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 404,909
141 جعبه کلکتور گرمایش از کفی 680 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 1,054,440
142 درب جعبه کلکتور گرمایش از کفی 680 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 434,906
143 جعبه کلکتور گرمایش از کفی 830 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 1,131,503
144 درب جعبه کلکتور گرمایش از کفی 830 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 505,905
145 جعبه کلکتور گرمایش از کفی 1030 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 1,298,658
146 درب جعبه کلکتور گرمایش از کفی 1030 میلیمتری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 593,274
147 افزودنی بتن سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 لیتر 50,500
148 بست خاردار سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 1,515
149 بست ریلی سوپر پایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 37,500
150 چسب عایق سوپر پایپ اقلام گرمایش از کف 0 لیتر 123,100
151 عایق کناری سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 متر 5,555
152 لوله خرطومی 20 مشکی سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 متر 12,019
153 ترمینال ویژه R6 سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 1
154 ترمینال ویژه R10 سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 1,130,392
155 چسب دو طرفه سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 متر 5,353
156 رله پمپ ( برای ترمینال ویژه R10) سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 178,063
157 دستگاه کنترل و تثبیت دما سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 دستگاه 7,792,756
158 مهره ماسوره 1/2*16 یورو سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 123,321
159 کلکتور 2 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 4,033,738
160 کلکتور 3 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 5,021,215
161 کلکتور 4 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 6,395,320
162 کلکتور 5 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 7,411,885
163 کلکتور 6 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 8,559,750
164 کلکتور 7 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 9,707,615
165 کلکتور 8 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 10,855,278
166 کلکتور 9 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 12,036,170
167 کلکتور 10 انشعابی SSبرای گرمایش از کف سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 13,150,806
168 کلکتور 2 انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 4,427,436
169 کلکتور 3 انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 5,739,325
170 کلکتور 4 انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 7,182,312
171 کلکتور 5 انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 8,526,824
172 کلکتور 6 انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 10,002,535
173 کلکتور 7 انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 11,314,525
174 کلکتور 8 انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 12,790,438
175 کلکتور9 انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 14,266,351
176 کلکتور 10انشعابی SS با دبی سنج سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 15,578,038
177 سر شیر برقی سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف 0 عدد 1,197,557
178 شیر توپی روپیچ توپیچ سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف "1*"1 عدد 976,165
179 شیر توپی روپیچ توپیچ سوپرپایپ اقلام گرمایش از کف "1*"3/4 عدد 969,095
180 شير سوپروالو سوپرپایپ سری S S2 عدد 506,818
181 شير سوپروالو سوپرپایپ سری S S4 عدد 861,732
182 شير سوپروالو سوپرپایپ سری T T1-16 عدد 809,919
183 شير سوپروالو سوپرپایپ سری T T1-20 عدد 821,231
184 شير سوپروالو سوپرپایپ سری T T2 عدد 756,490
185 رابط توپیچ سوپر والو سوپر پایپ سری T2 T2-1/2 عدد 186,400
186 رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ سری T2 T2-1/2 عدد 170,300
187 رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ سری T2 T2-3/4 عدد 186,400
188 زانویی سوپروالو سوپرپایپ سری T2 T2-16 عدد 170,488
189 زانویی سوپروالو سوپرپایپ سری T2 T2-20 عدد 182,305
190 سه راه سوپروالو سوپرپایپ سری T2 T2-16 عدد 228,664
191 ته بند سوپروالو سوپرپایپ سری T2 T2 عدد 111,403
192 سر شیر مدور سوپر والو سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 180,992
193 سرشیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 182,000
194 روپیچ توپیچ سوپروالو سوپر پایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 174,500
195 پایه دوبل سوپروالو سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 212,807
196 صفحه درای وال سوپر والو سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 59,085
197 مجموعه ای دورپوش سوپروالو -کروم مات سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 210,181
198 مجموعه ای دورپوش دوبل سوپروالو -کروم سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 242,501
199 مجموعه ای دورپوش دوبل سوپروالو -کروم مات سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 294,112
200 مجموعه ای دورپوش دوبل سوپروالو -سفید سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 204,626
201 یدکی مکانیزم سوپروالو سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو DN8-T1 عدد 322,796
202 یدکی مکانیزم سوپروالو سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو DN15 عدد 343,602
203 یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپروالو سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو DN15 عدد 360,166
204 یدکی مکانیزم سوپروالو S سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 196,041
205 یدکی مجموعه دورپوش سوپروالو-کروم لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 97,500
206 یدکی رینگ تفلون سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو DN8 عدد 15,352
207 یدکی رینگ تفلون سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو DN15 عدد 15,352
208 کلکتور سوپروالو سوپرپایپ لوازم جانبی و یدکی سوپر والو 0 عدد 2,985,863

Comment

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  prescription online
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canadadrugs[/url]
  drug stores near me
  canadian pharmacy meds

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  online discount pharmacy
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canadian pharmacy viagra[/url]
  the canadian pharmacy
  canadian drugs

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  northwestpharmacy
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canada drug[/url]
  web medical information
  canadian pharmacy meds

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  canada drugs
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canada drug pharmacy[/url]
  canadian drug store
  most reliable canadian pharmacies

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  drugs for sale
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]pharmacy canada[/url]
  best online pharmacies canada
  legitimate canadian mail order pharmacies

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  best online pharmacy stores
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canada drugs online[/url]
  prescription drugs without prior prescription
  canadian drugs

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  canada online pharmacies
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canadian pharmacies online[/url]
  rx pharmacy
  canadian pharmacies on line

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  most reliable canadian pharmacies
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]cialis canadian pharmacy[/url]
  compare rx prices
  canada online pharmacies

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  best canadian pharmacies
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canadian pharmacies that ship to the us[/url]
  discount pharmacy online
  list of reputable canadian pharmacies

 • HowardAssok HowardAssok پنج شنبه, 20 اسفند 1394

  buy prescription drugs canada
  [url=http://canadianpharmacymsn.com/]canadian pharmacy viagra[/url]
  canada pharmacy no prescription
  canadian pharmacies online prescriptions

Leave your comment

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

سال‌هاست همه‌ي دست‌اندكاران و متخصصين تأسيسات دركشور، سوپرپايپ را به عنوان يك شركت متفاوت در اين صنعت مي‌شناسند، و يكي از شاخص‌هاي تفاوت را در كيفيت ممتاز محصولات آن،به صورت اطمينان، ايمني و راحتي بيشتر تجربه كرده‌اند. هرجا كه براي انتخاب محصول، كيفيت از اهميت اصلي برخوردار بوده، سوپرپايپ در ممتازترين رده ارزيابي شده است. در آخرين جشنواره‌ي مركز تحقيقات ساختمان، كه معتبرترين مرجع تحقيقاتي در زمينه‌ي مصالح ساختماني است، سوپرپايپ به لحاظ كيفيت محصولات، برگزيده‌ي اين مركز قرارگرفت. حضور ميليون‌ها متر لوله‌ي سوپرپايپ در پروژه‌هاي ملي و مرجع در سراسر كشور نشانه‌ي اعتماد جامعه‌ي مهندسي به ما، و به ديدگاه‌هاي ماست.

 

تماس با ما

فروشگاه تیراژه پایپ

بازار آهن شادآباد ، مجتمع پارسیان ، بلوک دی ، پلاک 127

 

02166153180

02166153281

09124135052


لوله کاروگیت

شبکه های اجتماعی

Template Settings

Theme Colors

Blue Red Green Oranges Pink

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top